Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van  Brillantbijoux, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (ook wel voorwaarden genoemd) van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slecht na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Brillantbijoux worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Brillantbijoux worden bedongen. Evenzeer worden bedongen ten behoeve van door Brillantbijoux  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze voorwaarden respecteren de wettelijke rechten van de consument die voortvloeien uit de wet ( of de verkoopovereenkomst)

Definities

1.1 In de algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a) Ondernemer: Brillantbijoux (zie identiteit Brillantbijoux hieronder), webshop www.brillantbijoux.com
b) Klant/U: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. iedere derde met wie Brillantbijoux een overeenkomst aangaat.
c) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Brillantbijoux en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvullig daarop.
d) Brillantbijoux verkoopvoorwaarden: de onderhevige algemene verkoopvoorwaarden van Brillantbijoux.
e) Product: alle diensten en producten van de Brillantbijoux webshop

1.2 De Brillantbijoux verkoopvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen van Brillantbijoux en de klant. Door te bestellen accepteert u de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Brillantbijoux.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de Brillantbijoux verkoopvoorwaarden gelden slechts voor zover die in de bijzondere (algemene) voorwaarden c.q. garantievoorwaarden voor specifieke productgroepen zijn bepaald. Alle andere afwijkende of aanvullende bepalingen zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk met Brillantbijoux worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. 

2. Identiteit van de ondernemer:

Brillantbijoux
Schoolstraat 3B
5241 VA Rosmalen
Email-adres: info at Brillantbijoux dot com
Website: www.Brillantbijoux.com
Kvk-nummer: 30269708 0000
BTW-identificatienummer: 147835288B01

3. Offertes en aanbiedingen:

Alle opgaven door Brillantbijoux van getallen, maten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Brillantbijoux staat er niet voor in dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Kennelijke vergissingen, zoals prijs- en zetfouten op de website, prijskaarten, in reclameuitingen, aanbiedingen en offertes binden Brillantbijoux niet. Alle aanbiedingen van Brillantbijoux zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Brillantbijoux behoudt zicht uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of indien de handelwijze van de toeleveranciers van Brillantbijoux daartoe aanleiding mocht geven.

4. De overeenkomst:

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Brillantbijoux onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Brillantbijoux passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Brillantbijoux daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.4 Brillantbijoux kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Brillantbijoux op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Brillantbijoux gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Prijzen

5.1 Gedurende de geldigheidsduur zal Brillantbijoux de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhogen, behoudens prijswijzingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
5.2 Wel kan Brillantbijoux producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Brillantbijoux geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
5.3 De prijzen in de Brillantbijoux webshop zijn inclusief 21% BTW.
5.4 De prijzen in de Brillantbijoux webshop zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland. 
5.5 De prijzen in de Brillantbijoux webshop zijn in euro's.

6. Herroeping:

6.1 Bij aankoop van de producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
6.2 Het product dat geretourneerd wordt, dient zich in nieuwe, ongebruikte en ongedragen staat te bevinden in de originele verpakking en met alle etiketten nog aan het product gehecht. Onder nieuw en ongebruikt verstaat Brillantbijoux dat er geen sporen van dragen en reuk op het product aanwezig zijn of slijtageverschijnselen op de etiketten zichtbaar zijn.
6.3 Producten die enige verandering hebben ondergaan door toedoen van de klant of derden kunnen niet worden geretourneerd.
6.4 Het is niet mogelijk om het sieraad/product te retourneren bij één van de Brillantbijoux verkooppunten (winkels). De klant dient het product te sturen naar het retourservice van Brillantbijoux. Retouradres: Brillantbijoux, Schoolstraat 3B 5241 VA te Rosmalen.
6.5 Wanneer u gebruik maakt van het herroepingsrecht (ruilen of retour sturen), komen ten hoogste de kosten van de terugzending voor uw rekening.
6.6 Het bedrag dat de klant betaald heeft, wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de dag van ontvangst bij Brillantbijoux (retournering) terugbetaald.

7A. Levering:

7.1 De door Brillantbijoux opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.De klant is in dat geval gerechtigd debestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Voor zover er sprake is van een (dreigende) overschrijding van een leveringstermijn, zal Brillantbijoux zich zoveel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om alsnog aan de termijn te voldoen.
7.2 Brillantbijoux betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen .
7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Brillantbijoux kenbaar heeft gemaakt.
7.3 Brillantbijoux zal het bestelde product zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 20 werkdagen toesturen.
7.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Brillantbijoux, tenzij anders is vermeld.

7B. Leeftijdsgrens:

Brillantbijoux accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar. 

8. Betaling:

8.1 De betaling dient te worden voldaan bij de bestelling. Daarna zal Brillantbijoux het bestelde product zo spoedig mogelijk toesturen.
8.2 Betaling is mogelijk met Visa, mastercard, iDeal en via overschrijving.
8.3 Brillantbijoux is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling via creditcard. Op basis van de verkregen informatie kan Brillantbijoux een alternatieve betaling aanbieden of de bestelling annuleren. 

9. Garantie:

9.1 De garantie voor de Brillantbijoux sieraden/producten is 1 jaar geldig na de oorspronkelijke aankoopdatum.
9.2 De garantietermijn van 1 jaar vangt aan op het moment van aflevering van het sieraad. De factuur (in mijn account) dient als garantie bewijs. Zonder overlegging van de factuur heeft de klant geen recht op garantie.
9.3 Brillantbijoux onderzoekt het product en bepaalt op basis van eigen deskundigheid of de garantie van toepassing is. Als de garantie van toepassing is, zorgt Brillantbijoux dat het product wordt gerepareerd of vervangen door het zelfde of een vergelijkbaar product.
9.4 Als de garantie van toepassing is, zijn de reparatiekosten, de reserveonderdelen en de arbeids- en reiskosten die nodig zijn voor de reparatie voor rekening van Brillantbijoux, mits het product zonder speciale kosten toegankelijk is voor reparatie.
9.5 Als het product niet meer door Brillantbijoux wordt verkocht, zorgt Brillantbijoux voor een geschikt vervangend product. Brillantbijoux bepaalt op basis van eigen deskundigheid wat een geschikt vervangend product is.
 9.6 Buiten de garantie vallen gebreken aan producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als "normaal gebruik" kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan. 

10. Assortiment:

Brillantbijoux heeft het recht artikelen die in het assortiment zijn opgenomen of onderdelen daarvan te wijzigen of uit het assortiment te halen. De klant kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van schade of vervanging van een artikel of onderdeel daarvan, dat niet meer tot het assortiment behoort. 

11. Inspectie:

11.1 Brillantbijoux verzoekt de klant binnen redelijke tijd na ontvangst, bij voorkeur binnen 7 werkdagen, de artikelen nauwkeurig te inspecteren op zichtbare gebreken. De geconstateerde gebreken dienen zo snel mogelijk bij Brillantbijoux te worden gemeld.
11.2 Alle overige gebreken dient de klant zo spoedig mogelijk na constatering van het gebrek bij Brillantbijoux te melden. Wanneer de melding van het gebrek niet binnen 2 maanden plaatsvindt, nadat het gebrek is ontdekt, kan de klant zijn rechten terzake verspelen.
11.3 De klant zal alle voor het onderzoeken van de reclame noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Brillantbijoux in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik van de sieraden. 

12. Geschillen:

12.1 Op alle overeenkomsten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen tussen Brillantbijoux en de klant waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen de partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

13. Klachtenregeling:

13.1 Wanneer de klant niet tevreden is over de producten van Brillantbijoux, kan hij contact opnemen met Brillantbijoux.
13.2 Indien de klant een klacht heeft over een geleverd artikel, neemt hij, binnen 2 maanden nadat de klacht zich heeft geopenbaard, contact op met Brillantbijoux.
13.3 Een klacht wordt bij Brillantbijoux binnen een termijn van uiterlijk 20 dagenna ontvangst beantwoord. Wanneer de klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft, antwoordt Brillantbijoux binnen de termijn van 20 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een reactie kan verwachten. 

14. Overmacht:

14.1 Indien Brillantbijoux door overmacht niet aan haar verplichtingen naar de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Dit laat de rechten van de klant om de overeenkomst in geval van overmacht te ontbinden onverlet.
14.2 In geval van overmacht aan de zijde van Brillantbijoux heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding.
14.3 Onder overmacht verstaat Brillantbijoux : elke omstandigheid die Brillantbijoux niet kan worden toegerekend, indien deze niet is te wijten aan de schuld van Brillantbijoux, noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor risico van Brillantbijoux komt. 

15. Gebruik

15.1 De klant mag het product enkel gebruiken conform bestemming en gebruiksvoorschriften; het product mag niet in aanraking komen met water, parfum, bodylotion en andere chemicaliën. Dit dient vermeden te worden op de huid of kleding waar het product gedragen wordt. 

16. Ruilen en retourneren van een specifieke bestelling

16.1 Producten op bestelling, dus welke zijn op maat zijn gemaakt voor de klant, kunnen niet worden geruild of geretourneerd.